badminton
Coollang Smart Badminton Sensor
tennis
Coollang Smart Tennis Sensor
install
How to connect  Xiaoyu2.0?
introduce
Xiaoyu2.0 app introduction
connect
How to connect  Xiaoyu2.0 to mobile phone?
training
How to train using  Xiaoyu2.0?
monitor
Motion
turnoff
How to turn off  Xiaoyu2.0?
install
How to install Coollang tennis sensor?
introduce
Coollang Tennis Sensor Introduction
connect
How to connect Coollang tennis sensor to mobile phone? 
training
How to train using smart tennis app? 
rank
Statistics
turnoff
How to turn off  smart tennis sensor?